ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
 

საქართველოს საელჩოს საკონსულო განყოფილება გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში


 

Rauchstraße 11, 10787 Berlin

ტელ.: +49 (30) – 484907 -19

ფაქსი: +49 (30) – 484907 20

ელ-ფოსტა: berlin.konsulat@mfa.gov.ge

ვებ-გვერდი: www.geoconsul.gov.ge  

 


სატელეფონო კონსულტაცია საკონსულო სამსახურში

წარმოებს ყოველდღე ოთხშაბათის გარდა 9:30-დან 13:00 სთ-მდე

(გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დასვენების დღეებისა).


მიღების საათებისათვის გთხოვთ წინასწარ დარეგისტრირდეთ  ვებგვერდზე :

www.geoconsul.gov.ge

 სასწრაფო და გადაუდებელ შემთხვევებში (გარდაცვალება, უბედური შემთხვევა და ა.შ.) დაგვიკავშირდით  ცხელი ხაზის ნომერზე:

+49 (0)162 8855303სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო პროგრამა

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა და სწორედ ამიტომ 2015 წელს, პირველად საქართველოში, დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად სახელმწიფო ბიუჯეტში გამოიყო თანხა 400 000 ლარის ოდენობით.

            საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადააადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ აღნიშნული თანხა გასცა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე სარეინტეგრაციო პროგრამბის განსახორციელებლად. რეინტეგრაციის პროგრამების ამ მიმართულებით განხორციელება ორ მნიშნელოვან მიზანს ემსახურება: უპირველეს ყოვლისა, ეს არის სამშობლოში დაბრუნებული მოქალაქეების ღირსეული რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. ამასთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ რეინტეგრაციის პროგრამების განხორციელება ხელს შეუწყობს როგორც პროგრამის გამჭვირვალობას, ასევე რეინტეგრაციის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო სექტორის გაძლიერებასა და განვითარებას.

            აღნიშნულიპროგრამით გათვალისწინებულია სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის შემდეგი სერვისების მიწოდება:

 • სოციალური პროექტების დაფინანსება;
 • დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;
 • პროფესიული სწავლება;
 • ანაზღაურებადი სტაჟირება;
 • სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება;
 • იურიდიული დახმარება;
 • საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის პროგრამების დაფინანსება.

            აღნიშნული პროგრამის სამიზნე ჯგუფში მოიაზრებიან საქართველოს მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არმქონე პირები (საქართველოს მუდმივი ბინადრობის ნებართვით), რომლებიც:

 • საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ ერთ წელზე მეტი ვადით არალეგალურად ან საზღვარგარეთ ჰქონდათ განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდნენ ჰუმანიტარული სტატუსით;
 • რეინტეგრაციის პროგრამაში ჩაერთვებიან სამშობლოში დაბრუნებიდან 1 წლის განმავლობაში.

            აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული მიმართულება თავის მხრივ ფარავს ქ. თბილისს, ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებს. დანარჩენ რეგიონებში ამჟამად მიმდინარეობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეინტეგრაციის პროგრამა. სახელმწიფოს და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს იდენტური რეინტეგრაციის დახმარებები ეწევათ.

            სახელმწიფო სარეინტგრაციო პროგრამაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებია:

 • ა(ა)იპ მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანება;
 • ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი;
 • ა(ა)იპ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“;
 • ა(ა)იპ დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი;
 • ა(ა)იპ ახალგაზრდა ადვოკატები;
 • ა(ა)იპ ვიპიარ ჯგუფი.საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:

ტელ:                  (+995) 32 243 11 00

                          (+995) 32 231 13 37

ელ. ფოსტა:         reintegration@mra.gov.ge

მისამართი:         თამარაშვილის ქ. 15ა, 0177, თბილისი, საქართველო

ვებ-გვერი:          WWW.MRA.GOV.GE

სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნების მსურველ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა არის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) წევრი-ქვეყანა 1954 წლიდან. გფრ-ში IOM-ის ცენტრალური ოფისი მდებარეობს ქ. ბერლინში, ამასთან ხსენებულ ორგანიზაციას აქვს ფილიალი ქ. ნიურბერგშიც (დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: http://germany.iom.int/en; საკონტაქტო ინფორმაცია: http://germany.iom.int/de/kontakt). მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და გერმანიის მთავრობის ურთიერთთანამშრომლობით ხორციელდება პროექტი: _ „REAG/GARP - Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG);  Government Assisted Repatriation Programme (GARP)“, რომელიც უზრუნველყოფს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის (მათშორის საქართველოს მოქალაქეებისთვის) ნებაყოფლობით სამშობლოში დაბრუნების მიზნით მგზავრობის ფინანსურ მხარდაჭერას (მაგ. სამშობლოში გასამგზავრებელი ავია-ბილეთის დაფინანსება და ა.შ.). დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შესაბამისი ბმულები: http://germany.iom.int/sites/default/files/REAG/REAG-GARP%202015%20-%20Merkblatt%20-%20lang.pdf, http://germany.iom.int/de/reaggarp.

გერმანიის ლტოლვილთა და მიგრაციის ფედერალური სამსახურის ფარგლებში ფუნქციონირებს ე.წ. საინფორმაციო ცენტრი: _ „ZIRF - Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrkehrförderung. აღნიშნული ცენტრი დახმარებას/ კონსულტაციას უწევს  იმ მოქალაქეებს, რომელთაც ნებაყოფლობით სურთ სამშობლოში დაბრუნება. ცენტრის მიზანია ინფორმაციული დახმარების გაწევა. მოქალაქეებს კონსულტაციების მიღება შეუძლიათ როგორც ტელეფონზე, ასევე ელ-ფოსტის მეშვეობით. (იხ. შესაბამისი ბმულები: http://www.bamf.de/DE/Rueckkehrfoerderung/Rueckkehrberatung/rueckkehrberatung-node.html;jsessionid=1649CAEE00E4E5AB76F513D0AC364D54.1_cid286, http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Flyer/zirf-flyer-rueckkehrfoerderung_en.pdf?__blob=publicationFile,

ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

 იხილეთ ტრეფიკინის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ გამოცემული ბროშურების ელექტრონულ ვერსიები და შესაბამისი ინტერნეტ/ბმულები, საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით:

- საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

http://mfa.gov.ge/MainNav/ConsularInformation/Trafficking.aspx,

- საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ

მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო

http://www.justice.gov.ge/Ministry/Department/309,

- საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - ადამიანით ვაჭრობა

http://police.ge/ge/projects/adamianit-vachroba,

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების

სახელმწიფო ფონდი - http://www.atipfund.gov.ge/index.php/ka/news

- საქართველოს მთავარი პროკურატურა

http://pog.gov.ge/geo/home

- უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=44

- სახელმწიფო ფონდი http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=43

- სამოქმედო გეგმა - სამოქმედო გეგმა http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=42

- ეროვნული რეფერალური მექანიზმი - http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=38

- საერთაშორისო თანამშრომლობა http://pog.gov.ge/geo/international?info_id=14

 

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა შესაბამისი დახმარების მიმართულებით წარმოდგენილია შემდეგი სახელმწიფო სამსახური და არასამთავრობო ორგანიზაციები:

 

გერმანიის სახელმწიფო დაწესებულების ფარგლებში მოქმედი საოჯახო და სამოქალაქო საზოგადოების სამსახური. (საკონტაქტო ინფორმაცია: https://www.hilfetelefon.de/informationen.html, ტელ: + 49 08000116016, კონსულტაციის მიღება ასევე შესაძლებელია ელექტრონულ რეჟიმში);

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ მოქმედი ერთერთი მსხვილი არასამთავრებო ორგანიზაციაა: - „KOK”. (იხ. ბმული: http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/startseite.html, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ: + 49 09001565381);

ორგანიზაცია -  „IADWIGA“ უზრუნველყოფს კონსულტაციებს ტრეფიკინგის მსხვერპლ ქალთათვის. იხ. ბმული: http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Rueckkehrberatung/AllgInformationen/i-jadwiga-opfer-frauenhandel_download.pdf?__blob=publicationFile, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ: + 49  089 38534455, muenchen@jadwiga-online.de, www.jadwiga-online.de, ტელ: +49  0911 4310656 nuernberg@jadwiga-online.de, www.jadwiga-online.de.

 
 

 

კვ ორ სა ოთ ხუ პა შა
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
საავტორო უფლებები დაცულია © 2005-2009 | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დამზდებულია ITDC–ის მიერ